ثبت نام مسکن مهر گروهی

*شرایط متقاضیان طرح مسکن مهر گروهی* 
متقاضی و افراد تحت تکفل از تاریخ 1/1/1384 فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشد -1
از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین ، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند -2
متاهل یا زن سرپرست خانوار باشند -3
حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند. سابقه سکونت برای مهاجرین از شهرهای بزرگ این مدت به یک سال کاهش یافته و برای کارمندان دولتی که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل می شوند سابقه سکونت ، ملاک عمل نخواهد بود -4
شرایط فوق را دارا می باشم
جزو کدام یک از متقاضیان مسکن مهر گروهی می باشید ؟
متقاضی متاهل -1
* زنان خود سرپرست یا متقاضیانی که دارای افراد تحت تکفل اند *مجرد -2
نخبگان علمی با معرفی بنیاد علمی نخبگان کشور -3
معلولین جسمی و حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن با معرفی سازمان بهزیستی کشور -4
 
  : کد امنبتی
 
ریست کد
: تصوبر کد
  : کد