نظر سنجی

پیشرفت طرح مسکن مهر در استان را چگونه ارزیابی می كنيد؟
 
 
معرفی تسهیلات مسکن مهر

تسهيلات مسكن مهر

همزمان باسفر سوم هيأت محترم دولت به استان خراسان جنوبي در جهت پاسخگوئي به درخواست ها و شكايات مردمي ، ستاد ارتباط مردمي وزارت مسكن وشهرسازي در محل سازمان مسكن وشهرسازي استان تشكيل و آغاز بكار كرد .

در اين راستا از روز قبل از سفر هيأت دولت به استان نسبت به تجهيز فضاي مناسب جهت استقرار ستاد اقدام و با حضور مسئولين رياست جمهوري ، معاون و مديران وزارت مسكن وشهرسازي و روساء وكارشناسان مربوطه از سازمان مسكن وشهرسازي ،بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، بانك مسكن و شركت عمران و مسكن سازان استان كار اجرائي ستاد آغاز گرديد كه درخواستهاي مراجعين محترم پس از اعلام نظر كارشناسان مستقر در ستاد ، پاسخنامه تهيه و پس از دستور و تاييد از طريق پست به آدرس اعلام شده ازسوي مراجعه كننده ارسال مي گردد .

*برنامه هاو تسهيلات ارائه شده :

1- تسهيلات مسكن مهر ملكي:

كه دراينخصوص اعضاي تعاوني هاي مسكن ونيز افراد غير تعاوني ( بصورت انفرادي ) كه خود مالك زمين مسكوني ودرداخل محدوده مي باشند و واجد شرايط مسكن مهر باشند ( بجز شرط مربوط به مالكيت زمين ) براي ساخت واحدهاي خود مشمول دريافت تسهيلات مي گردند ( در اين حالت محدوديت در متراژ ساختمان وجود ندارد )

2- تامين زمين و ارائه تسهيلات بانكي براي متقاضيان انتقال از كلان شهرها:

با عنايت به مصوبه هيأت محترم دولت كليه منتقلين در قالب آئين نامه انتقال از كلان شهرها به استان خراسان جنوبي مي توانندهمانند سال گذشته زمين دريافت نموده و پس از اخذ پروانه جهت اخذ تسهيلات بانكي از محل خط اعتباري مسكن مهر اقدام نمايند .

3- واگذاري زمين گروهي :

با عنايت به مصوبه اخير هيأت محترم دولت امكان واگذاري زمين به گروه هاي 5 تا 10 نفره كه واجد شرايط مسكن مهر باشند فراهم گرديده است. براين اساس متقاضيان مي توانند با مراجعه به ادارات شهرستاني مسكن وشهرسازي دربيرجند و قاين وهمچنين ساير شهرستانها به ادارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي وپس از كنترل شروط مربوطه در قالب گروهي زمين دريافت و از تسهيلات مسكن مهر بهره مندشوند .

4- اضافه اشكوب :

كليه متقاضيان سطح استان كه داراي ملك شخصي باشند در صورت داشتن شرط تاييد استحكام بناي موجود توسط مهندس محاسب عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و به تعداد واحدهاي احداثي روي بنا و بارعايت شرايط متقاضيان مسكن مهرمي توانند تسهيلات بانكي دريافت نمايند .

در صورت فقدان استحكام لازم و اقدام در جهت تخريب و نوسازي به تعداد هر واحد احداثي و با رعايت شرايط مسكن مهر به استناد مالك براي يك واحد ، نسبت به پرداخت تسهيلات از محل خط اعتباري مسكن مهر براي كليه واحدهاي احداثي اقدام مي گردد . ضمناً ، رعايت تراكم و سطح اشغال مجاز براساس ضوابط و مقررات طرح هاي هادي ، جامع و تفضيلي شهرها خواهد بود .

5- احياء و بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري :

متقاضيان نوسازي بافت فرسوده نيز مي توانند از تسهيلات خط اعتباري مسكن مهر استفاده نمايند . سهميه اوليه 300 واحد بوده ليكن اكنون داراي سقف نامحدود بوده و به هر تعداد افرادي كه متقاضي استفاده از تسهيلات باشند امكان پرداخت وجود دارد . ضمنًا متقاضيان ساكن دربافت هاي فرسوده از تخفيف ويژه هزينه هاي پروانه ساختماني و نظام مهندسي ساختمان نيز برخوردار ميباشند .

6- انبوه سازان :

در صورت ورودوتمايل انبوه سازان زمين هاي تخصيصي به مسكن مهر به آنان نيزواگذار وبراساس توافقنامه سه جانبه برمبناي قيمت مترمربعي حداكثر 300 هزار تومان و زمان ساخت حداكثر يكسال و همچنين كيفيت ومشخصات كاملاً معين اقدام به ساخت وساز نمايند . در اين حالت انبوه سازان طرف قرارداد سازمان مسكن وشهرسازي بوده و نگراني انبوه سازان با اين مصوبه مرتفع مي گردد .

7- افزايش تسهيلات مقاوم سازي روستايي :

در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت متقاضيان واجد شرايط چهارگانه مسكن مهر كه از تسهيلات مقاوم سازي روستايي استفاده كرده و واحدهاي آنان نيمه تمام مي باشد، در صورت تمايل مي توانند از محل خط اعتباري مسكن مهر وام تكميلي ساخت رااز طريق بانك عامل دريافت نمايند .

8 – همچنين سازمان مسكن وشهرسازي استان خراسان جنوبي آمادگي دارد درسايت هاي مسكن مهر كليه اراضي با كاربري عمومي شامل فضاهاي آموزشي ، مسجد وفرهنگي ، بهداشتي ، ورزشي و ... را بدون انتقال مالكيت و دريافت وجه به دستگاههاي اجرايي متولي واگذار نمايد .

شايان ذكر است با عنايت به مصوبه هيأت محترم دولت در صورت استفاده از فناوري هاي نوين در ساختمانها ، سقف تسهيلات مسكن مهر به 25 ميليون تومان افزايش مي يابد .

همچنين در خصوص افزايش سقف تسهيلات بانكي مسكن مهر از 15 به 20 ميليون تومان ، مابه التفاوت تا ميزان 5 ميليون تومان با رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان قابل پرداخت مي باشد .

لازم به ذكراست خدمات ستاد ارتباطات مردمي وزارت مسكن وشهرسازي در استان مورد استقبال گسترده و بي نظير هم استاني هاي عزيز قرار گرفت كه با اذدهام جمعيت مواجه بوديم و در مجموع طي مدت دو روز سفر هيات محترم دولت به استان تعداد 4431 متقاضي به ستاد مراجعه كه اطلاعات آنان در سيستم ثبت نامه ها و درخواستها ثبت شده است كه بافعاليت وكار شبانه روزي ستاد در مرحله پاسخگوئي مي باشند .

*تسهيلات احداث مسكن مهر ( 99 ساله ) :

1- اجاره بلند مدت ( 99 ساله ) زمين به متقاضيان .

2- اعطاي 10 ميليون ريال تسهيلات بانكي جهت كمك به اجراي عمليات آماده سازي زمين .

3- اعطاي تسهيلات بانكي تاسقف 200 ميليون ريال و حداكثر تا 80 درصد هزينه هاي احداث هر واحد كه به صورت 15 ساله و به روش پلكاني تقسيط مي گردد .

4- اعطاي كمك سود تسهيلات بانكي آماده سازي وساخت واحدها.

5- اعطاي تسهيلات بانكي مسكن مهر با فناوري هاي نوين و با رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان تا سقف 250 ميليون ريال .

6- اعطاي تسهيلات بانكي براي احداث اضافه اشكوب براي ساختمانهايي كه مقاومت استحكام آنها به تاييد مهندس محاسب عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان برسد .

7- اعطاي تسهيلات بانكي و تخفيف در هزينه هاي صدور پروانه ساختماني در بافت هاي فرسوده شهري .

8- اعطاي تسهيلات بانكي به مالكيني كه زمين خود را در قالب مسكن مهر ساخت وساز نمايند .

9- تعهد تامين خدمات زيربنايي (آب ،برق، تلفن و..)و نيز احداث فضاهاي عمومي و خدماتي شامل مدرسه ، مسجد درمانگاه ، ورزشگاه ، فضاي سبز ، فرهنگي و ... در مجموعه هاي مسكوني مهر توسط دولت .

 
< بعد
 
Design:دفتر فناوری اطلاعات سازمان مسکن و شهر سازی خراسان جنوبی
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it